யேர்மன் மாவீர்நாள் முன்னெடுப்பு பற்றிய –ஒ-கிணைப்புக்குழுவின் செயல் பாட்டாளர் திரு ராஜன் அவர்களின் நேர்காணல் STS தமிழ் தொலைக்காட்சியில் 18.11.2020 இரவு(8.00) மணிக்கு காணலாம்

இன்றய காலச்சூலலில் மாவீர்நாள் 2020 நடைமுறைபற்றி யேர்மன் தழிழர் ஒருங்கிணைபுக்குழுவின் செயல்பாட்டாளர்களில் ஒருவரான திரு ராஜன் அவர்களின்
அளித்த விளக்க உரை நேர்காணல் STS தமிழ் தொலைக்காட்சியில் 18.11.2020 இரவு(8.00) மணிக்கு காணலாம் நேர்காணல் ஊடகவியலாளர் ஆய்வாளர் முள்ளைமோகன்