இலங்கையின் ஈழம் குறித்து செய்திகளை வெளியிடுவதனை நிறுத்துமாறு இலங்கை அரசாங்கம் வேண்டுகோள்..!!

இலங்கையின் ஈழம் குறித்து செய்திகளை வெளியிடுவதனை நிறுத்துமாறு இலங்கை அரசாங்கம் வேண்டுகோள்..!!

இலங்கையின் ஈழம் குறித்து செய்திகளை வெளியிடுவதனை நிறுத்துமாறு இலங்கை அரசாங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

பிரித்தானியிவில் உள்ள பிரபல பத்திரிகை ஒன்றில் இலங்கையின் ஈழம் குறித்து செய்திகளை வெளியிடுவதனை நிறுத்துமாறு இலங்கை அரசாங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.