யேர்மனி எசன் தமிழ்க்கல்விச்சேவையின் பேச்சு, சித்திரம்,தமிழ்த்திறன்போட்டிகள் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

யேர்மனி எசன் தமிழ்க்கல்விச்சேவை மன்றத்தின் வருடாந்த பேச்சு, சித்திரம்,தமிழ்த்திறன்போட்டிகள் 25.5.2019 மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.

 

தாயகச்செய்திகள்