பேருந்துகளின் மேல் புற்கள், மற்றும் செடிகள் வளர்க்க்கும் நாடு!

பசுமைச் சூழலை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பேருந்துகளின் மேற்கூரையில் புல் வளர்க்கும் புதிய முறை  ஒன்று சிங்கப்பூரில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

உலகச்செய்திகள்