ஐெயக்குமாரன் தம்பதிகளின் 29வதுதிருமணநாள்(10.06.2018 )

திரு. திருமதி ஐெயக்குமாரன் விஐயகுமாரி தம்பதிகள் (10.06.2018 )ஆகிய இனறு தங்கள் இருபத்திஐந்தாவது திருமணநாளைக்கொண்டாடுகின்றனர் இவ‌ைர்களை பிள்ளைகள் மருமக்கள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள்

வாழ்வென்ற சோலையில்
வளம்கொண்ட தம்பதியாய்
வருடம் இருபத்தியெட்டு
வாழ்வு கண்ட தம்பதிகள் -நீங்கள்

இதுபோல் இருவரும்
இமையும் விழியும் போல்
இணைந்த தம்பதியாய் இல்லறத்தில்
நல்லறம் கண்டு இனிதே வாழ்கவென
இதயம் மலர வாழ்த்தி நிற்கிறோம்

பிள்ளைகள் உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுடன்ஈழத்தமிழன் இணையமும் வாழ்த்தி நிற்க்கிறது

வாழ்த்துக்கள்