சிங்கப்பூரில் தமிழ் மொழிக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம்!! வியந்து போன வெள்ளைக்காரர்கள்!!

சிங்கப்பூரில் உள்ள சீனக் கடை ஒன்றில், “தமிழில் பேசுவது அவமானம் இல்லை” என்ற வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டுள்ளது. கடையில் அவர்கள் தமிழில் பேசுகிறார்கள் என்பது மிக மிக ஆச்சரியமான விடயம்.

 

உலகச்செய்திகள்