மாவீரர் நாளில் மக்களின் எழுச்சி தொடர்பில்.. சி.வி.

தமது தலைவர்கள் அரைகுறைத் தீர்வைத் தம்மீது திணித்து விடுவார்களோ என்று அஞ்சி விடுதலை வீரர்களின் நினைவேந்தலில் மக்கள் மன நிறைவு காண எத்தனித்துள்ளனர்: சி.வி எமது தலைவர்கள் விலைபோய் விடுவார்களோ அல்லது அரைகுறைத் தீர்வைத் தம்மீது திணித்து விடுவார்களோ என்று எண்ணி அதற்கு அஞ்சி மக்கள் விடுதலை வீரர்களின்…