ஓகஸ்ட் 27: உலகின் முதல் ஜெட்விமானம் ‘ஹென்கல் ஹி 178’ சேவை தொடங்கியது

ஜெர்மனியில் ஹென்கல் கம்பெனி முதல்முறையாக வேகமாக பறக்கும் ஜெட்விமானத்தை தயாரித்து பறக்க விட்டது.
இதற்கு ஹென்கல் ஹி 178 எனப் பெயரிட்டது. இதை எரிக் வார்சிட்ஸ் என்ற விமானி ஓட்டிச் சென்றார்.

Allgemein