ஹங்கேரியிலிருந்து இலங்கைக்கு ஆயிரம் பேருந்துகள்

 

இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு ஹங்கேரியிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான புதிய வகை பேருந்துகள் இறக்குமதி செய்யப்படவுள்ளன.

உலகச்செய்திகள்