உதயமாகும் தமிழீழம்

இனம் ஒன்று எழுகிறது
இனியும் இவ்வுலகில்
தலைகுனிந்து வாழமுடியாது என்று!!

ஈழத் தமிழினம் இங்கு எழுகிறது
படைகொண்டு வந்தவரும்
பகைஇனத்தோடு சேர்ந்தவரும்
எம் படைகண்டு ஓட

விடியலின் வாசலை
வீரத்திலகமிட்டு
ஊலகம்வரவேற்க
உயந்திடப்புலிக்கொடி
உதயமாகும் தமிழீழம்

ஆக்கம் திலீபன் சுகி

Allgemein கவிதைகள்