யேர்மனி சோஸ்ற் தமிழ்க் கல்வி கலாசார ௮மைப்பின் மெய்வல்லுனர் போட்டி2017

யேர்மனி சோஸ்ற் தமிழ்க் கல்வி கலாசார ௮மைப்பினர் 10.09.2017நடாத்திய இல்ல௩்களுக்கான மெய்வல்லுனர் விளையாட்டுப் போட்டிகள் சிறப்பாக நடந்தேறியுள்ளது

,

இதில் கலந்து சிறப்பித்தவர்கள் உதவியவர்கள் அனைவ௫க்கும் த௩்கள் மனம் நிறைந்த நன்றிகளை தெரிவித்துநிற்கின்றா திருமதி தெய்வேந்திரம் இந்து

Merken

Merken

Allgemein தாயகச்செய்திகள்